Search on 1d-midipyrenees.com...
Album

Kompendium

Description

KOMPENDIUM is Solotronik’s last album in Esperanto.

Solotronik found that almost all people in the Esperanto movement barely appreciated alternative music, but only accepted specifically more popular musical styles. Actually, Solotronik’s music has always been avant-garde, mixing electronic and experimental music with classical music, and a bit of pop.

This album is explosive and controversial, with original subjects. Solotronik hates stupid poetry without deep sense and materialistic literature by scholars, that only serves to decorate the air with “beautiful” words that make us sleepy.

The situation in the world nowadays forces us to think about our future. In this case, songs such as "Nova Monda Ordo" (New World Order) talk about the advent of a single government for the entire world with strict militaristic rules for all, the implanting of RFID (Radio Frequency IDentification) tags in our hands to check up on us, and to destroy us automatically and electronically as needed. Orwell, Vernes, and Asimov had already “warned” us, it isn’t make-believe, everything is gradually coming to pass; and presently the United States has already approved this diabolical tool, next year they will begin implementing it.

The fall of the petrodollar pushes Russia and China to invest in gold, and in order to fight against them the elite created the Bitcoin (virtual cryptomoney). In this case, the song "Bitkoin" talks about this virtual battle that is going on now in the world of high finance.

"Mi estas Kenjo..." (I Am a Kenyan) pays tribute to the victims of war, whether in Africa, in Syria, and in Iraq in particular, from a clearly humanitarian point of view. Here poetry is vain, and serves no purpose, while thousands of people are dying, or homes are being destroyed, expelling the survivors, etc.

"CMX Simulakrum" presents an occasion to meditate, referring to the plans of the secret services to simulate supposed terrorist attacks and disasters. The song also gives us the opportunity to reflect on whether the real terrorists are not subsidized by the same powers? And also that such attacks are not real, they are simulations created by the C.M.X. department. A controversial subject about a plot; many believe sheepishly what they see on television, while others do not believe.

"Takao Simfonio" (Takao Symphony) is Solotronik’s last song in Esperanto, in homage to his Japanese friend, the musician La Mevo, who died in 2008, and who had given Solotronik a lot of support. He deserves this tribute!, and other songs more...

The musical style in this album mixes various electronic tones with classical structures on a rhythmic base of random systems, and polirhythmics, or far from rhythm, along with various influences of styles like trip-hop, chaos, and jungle music. The author of the text is anonymous, the videos were made by using the animation program “Premier” to its limits in order to achieve creative results.

Special thanks to Flo for his support of this album project, to RoKo for the revision and arrangement of the texts, to Benito for the painting, to Annabelle for the cover graphics, to Triboulet for the mastering, and to the anonymous author of these texts.

Recorded in the Solotronik Studio in 2016 in Poland.
Sound engineer: Solotronik.
Mastered by: Triboulet in the Studio de la Trappe/Vinilkosmo in Donneville (France).
Cover painting: Benito Lozano (Spain).
Cover graphics: Annabelle Henry (Venezuela).

**********
Esperanto:
KOMPENDIUM estas la lasta albumo en esperanto de Solotronik.

Solotronik konstatis ke preskaŭ ĉiuj homoj en la esperanta movado apenaŭ konektiĝas al la alternativa muziko, sed nur akceptas konkretajn definitajn muzikstilojn pli popularajn. Ja la Solotronik-muziko de ĉiam estis avangarda, miksante la elektronikan kaj eksperimentan muzikon kun la klasika, kaj iom da popo.

Tiu ĉi albumo estas eksploda kaj polemika, el originalaj temoj. Solotronik malamas stultan poezion sen profunda senco, kaj materiistan literaturon de diplomuloj kiuj servas nur por ornami la aeron per vortoj “belegaj” kiuj donas emon dormi.

La situacio en la mondo nun devigas nin pripensi nian estonteco. En ĉi tiu kazo, temoj kiel "Nova Monda Ordo" parolas pri la alveno de ununura registaro por la tuta mondo kun striktaj militismaj reguloj por ĉiuj, enplanto de RFID-etikedo (Radio-Frekvenca IDentigo) en la manon por kontroli nin, kaj detrui nin aŭtomate kaj elektronike laŭnecese. Jam Orwell, Vernes, kaj Asimov “avertis” nin, la fantazio ne ekzistas, ĉio iom post iom plenumiĝas kun la paso de la tempo; kaj numtempe Usono jam aprobis tiun diablan ilon, venontjare ili komencos enplanti tion.

La falo de la petrodolaro puŝas Rusion kaj Ĉinion al investo en oron, kaj por lukti kontraŭ ilin la elitistoj kreis la Bitkoin (kriptomono virtuala). En tiu kazo, la kanto "Bitkoin" parolas pri tiu virtuala batalo kiu ekzistas nun en la mondo de altaj financoj.

"Mi estas Kenjo..." omaĝas al viktimoj de la milito, ĉu en Afriko, en Sirio, kaj en Irako precipe, el klare humana vidpunkto. Ĉi tie la poezio estas vana, kaj servas al nenio, dum mortas miloj da homoj, aŭ detruiĝas la domoj, forpelante la supervivantojn, ktp.

Estas momento por mediti per "CMX Simulakrum", kiu aludas pri la planoj de la sekretaj servoj por simuli supozeblajn teroristajn atakojn kaj katastrofojn. La kanto donas al ni la eblecon pripensi ankaŭ ĉu la veraj teroristoj ne estas subvenciitaj de la sama povo? Kaj ankaŭ ke tiaj atencoj ne estas veraj, ili estas simuloj kreitaj de la departamento C.M.X. Polemika temo pri komploto; multaj kredas ŝaf-televide, dum aliaj ne kredas.

"Takao Simfonio" estas la lasta kanto en esperanto de Solotronik, omaĝe al lia japana amiko, muzikisto La Mevo, forpasinta en 2008, kiu multe apogis Solotronik. Li meritis tian omaĝon!, kaj aliaj kantoj pli...

La muzikstilo en ĉi tiu albumo miksas diversajn elektronikajn nuancojn kun klasikaj strukturoj sur ritma bazo el aleatoraj sistemoj, kaj poliritmio, aŭ for de la ritmo, kune kun diversaj influjo el stiloj kiel triphopo, ĥaoso, kaj ĝangala muziko. La aŭtoro de la tekstoj estas sennoma, la videoj estas realigitaj uzante ĝis ĝiaj limoj la animacian programon “Premier” por atingo de kreiva rezulto.

Specialan dankon al Flo pro la apogo de tiu ĉi albumprojekto, al Roko pro la reviziado kaj aranĝado de la tekstoj, al Benito pro la pentraĵo, al Annabelle pro la grafikaĵo de la kovrilo, al Triboulet pro la mastrigado, kaj al la sennoma aŭtoro de la tekstoj.

Registrita en la Solotronik-studio en 2016 en Pollando.
Soninĝeniero: Solotronik.
Mastrigita de: Triboulet en Studio de la Trappe/Vinilkosmo en Donneville (Francio).
Prentristo de la kovrilbildo: Benito Lozano (Hispanio).
Realigado de la kovrilo: Annabelle Henry (Venzuelo).

Released on ...

Tracklist legend:
  • Video
  • Complete
  • Extract